Avís legal

Aquest avís legal ha estat elaborat amb l’objecte d’informar els usuaris dels drets, usos, prohibicions, responsabilitats, etc., d’aplicació en navegar pel portal www.ato.cat, titularitat de Llet Ato, SL.

El portal www.ato.cat alberga continguts i productes subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial. La utilització abusiva, fora dels límits autoritzats, serà perseguida per les vies legals pertinents, per això aconsellem l’ús sota els paràmetres de responsabilitat i bona fe.

TITULARITAT

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informem que la pàgina web accessible des del domini www.ato.cat és titularitat de Llet Ato, SL, (d’ara en endavant Llet Ato) Societat inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 2662, Foli 39, Full núm. GI-45891, amb CIF B-17.983.610 i situada al Carrer Balmes, 351, 08006 Barcelona. Llet Ato és titular o disposa de la llicència d’ús corresponent sobre els diferents continguts, textos, fotografies, dibuixos, dissenys, programari, codi font i informacions incorporades a l’efecte, exposats al llarg del portal web.

OBJECTE

Regular l’accés, navegació i ús de la pàgina web de Llet Ato a l’adreça següent: www.ato.cat. De la mateixa manera, es regulen les responsabilitats derivades de l’ús dels seus continguts, textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, programari, codis, bases de dades, imatges, informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial, que el titular posa a disposició dels usuaris a través de la seva pàgina web.

Les condicions que regeixen els diversos serveis disponibles al portal www.ato.cat estan subjectes a la normativa següent, en la part que sigui aplicable: Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, del 27 d’abril de 2016, quant a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; Llei 7/1996, del 15 de gener, d’ordenació del Comerç Minorista; Reial Decret Llei 1/2007, del 16 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; Llei 44/2006 de Millora de la Protecció dels consumidors i usuaris, i normativa a l’efecte.

CONTACTE

Llet Ato posa a la vostra disposició un formulari de contacte gratuït per tal que envieu les consultes i suggeriments.

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB I SERVEIS

La navegació i l’ús del portal, així com la majoria dels serveis que s’hi contenen, és completament gratuït; complint de forma expressa i sense cap tipus de reserves aquest avís legal.

Així mateix, l’usuari s’obliga a fer servir correctament el portal de conformitat amb el contingut d’aquest avís legal, principis de bona fe i legislació vigent, i es prohibeix explícitament qualsevol ús il·lícit, contrari a l’ordre públic i lesiu dels drets i interessos de les persones. Llet Ato es reserva en aquests casos el dret a emprendre les accions judicials que consideri oportunes.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Llet Ato és titular o té la corresponent llicència d’ús sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del portal www.ato.cat, així com dels continguts disponibles a través d’ell, entre d’altres: els textos, gràfics, dissenys, logotips, marques, noms comercials, fotografies, imatges, dissenys, continguts audiovisuals o sonors, programari, bases de dades.

El fet de permetre als usuaris l’accés al portal www.ato.cat no implicarà, en cap cas, la renúncia, transmissió, llicència o cessió, total ni parcial, d’aquests drets, per part de Llet Ato.

Amb caràcter merament enunciatiu, que no limitador, es prohibeix als usuaris del portal www.ato.cat dur a terme qualsevol de les actuacions que s’esmenten a continuació:

 • Suprimir, eludir o manipular qualsevol dada d’identificació dels drets del titular del portal o dels seus titulars, incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació o identificació que s’incorporin continguts.
 • Modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts que s’inclouen en aquest portal per a propòsits públics o comercials, sense autorització expressa i per escrit de Llet Ato o, si escau, del titular dels drets que correspongui.
 • Reproduir, copiar, extreure o reutilitzar per a ús privat o per comunicació pública, aquells continguts considerats com a programari o base de dades, d’acord amb el que exposa el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.
 • El domini www.ato.cat, titularitat de Llet Ato, no podrà ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de Llet Ato, quan puguin causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’empresa.

RESPONSABILITATS

El titular del lloc web no es fa responsable, a títol enunciatiu, de les actuacions següents:

 • Mal ús del portal per part dels seus usuaris.
 • La continuïtat dels continguts del portal.
 • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona, bé a si mateixa o a terceres persones, en infracció de les condicions, normes i instruccions que el titular estableix al portal o a aquest avís legal.
 • La presència de virus o altres components nocius al portal o al servidor que els subministra, tant pel que fa a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega.
 • Els continguts i serveis prestats per altres pàgines web a les quals pugui tenir accés des d’aquesta adreça d’Internet.
 • El mal funcionament de programari o plug-ins (descàrrega que es pugui fer des de l’enllaç establert a l’efecte), necessaris per a la visualització de determinats continguts albergats en aquest portal.
 • La invulnerabilitat del portal, ni del programari utilitzat, distribuït o obtingut.
 • El major o menor rendiment dels continguts allotjats al portal.
 • Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat albergats o inserits a través del portal.

DURADA I MODIFICACIÓ

Aquest avís legal té la vigència que dura la seva exposició. Per això, Llet Ato aconsella als usuaris que en llegeixin amb deteniment el contingut cada vegada que accedeixin al portal, única manera de conèixer el text actualitzat, ja que Llet Ato no està obligada a notificar els canvis de forma personal als usuaris.

Així mateix, Llet Ato es reserva el dret a modificar unilateralment aquestes condicions, en qualsevol moment, íntegrament o parcialment, i aquesta modificació serà efectiva des de la publicació al portal, més concretament, des de la inserció en l’enllaç “Avís legal i política de privacitat”.

SUSPENSIÓ

Llet Ato podrà optar, unilateralment, per interrompre, suspendre o donar per finalitzat l’accés als continguts del portal, amb independència del que disposa l’avís legal. Aquestes situacions no alteraran la vigència de les prohibicions d’ús dels continguts exposats al llarg d’aquest.

Llet Ato prendrà les mesures pertinents, en la mesura que li sigui possible, per avisar els usuaris d’aquestes circumstàncies, suspensió, interrupció o terme d’accés als continguts.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA

En cas que qualsevol extrem d’aquestes condicions sigui considerat nul o inaplicable, parcialment o totalment, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de les condicions contingudes en el portal.

El no exercici o execució, per part de Llet Ato, de qualsevol dret o disposició contingut en aquestes condicions no constituirà renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord escrit per la seva part.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Totes les clàusules inserides en aquest text de avís legal es regeixen per la normativa espanyola. Qualsevol conflicte, controvèrsia o situació derivada d’aquestes condicions se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Girona, renunciant expressament les parts a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

 

Política de privacitat

 1. Introducció
 2. Responsable del tractament
 3. Dades personals recopilades i Dret d’Informació
 4. Limitacions en el tractament
 5. Destinataris
 6. Termini de conservació
 7. Mesures de seguretat
 8. Dret
 9. Introducció

El tractament de dades personals fet a través d’aquest lloc web de LLET ATO es regula segons el que estableix la normativa europea de protecció de dades: Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa en matèria de protecció de dades que sigui d’aplicació per tal de garantir en tot moment el dret fonamental a la protecció de dades de les persones usuàries.

Mitjançant la lectura d’aquesta política de privacitat, la persona usuària queda informada sobre la forma en què LLET ATO recull, tracta i protegeix les dades personals que es recullen a través d’aquest lloc web. La persona usuària ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla amb l’objectiu de facilitar-ne la comprensió, podent així determinar lliure i voluntàriament si voleu facilitar les dades personals a LLET ATO, a través dels diferents mitjans habilitats.

Aquesta política de privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que us assisteixen en virtut del RGPD. Si teniu cap dubte relatiu al tractament de les dades personals, contacteu amb el delegat de Protecció de Dades: comiteseguridad@capsafood.com.

 1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades tractades en aquest lloc web és LLET ATO SL amb domicili al carrer Balmes 351, 08006, Barcelona i amb NIF B-17983610, inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 2662, Foli 39, Full n. 1 GI-45891 i és la titular de la pàgina web que esteu visitant, així com la responsable del tractament de les dades demanades a través d’aquest lloc web.

Així mateix, us informem que LLET ATO compta amb un delegat de Protecció de Dades, amb qui us podreu posar en contacte a través de l’adreça: comiteseguridad@capsafood.com o mitjançant escrit dirigit al domicili de LLET ATO a l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades”.

 1. Dades personals recopilades

LLET ATO recopila dades de caràcter personal per poder accedir i oferir-vos alguns dels serveis prestats a través d’aquest lloc web. Algunes d’aquestes dades les faciliteu directament, per exemple, quan empleneu un formulari de sol·licitud i altres s’obtenen indirectament amb tecnologia com és el cas de les cookies o galetes.

Sempre que es procedeixi a la recollida de dades a través d’un formulari (en línia o en format descarregable) o altres canals de comunicació establerts en el lloc web, s’informarà la persona afectada segons el que estableix la vigent normativa de protecció de dades.

Els mitjans utilitzats per LLET ATO per a la recollida i tractament posterior de les dades personals són:

 • Formularis: A través de formularis, LLET ATO recopila dades de caràcter personal per accedir i prestar-vos els diferents serveis prestats des d’aquest lloc web (com ara l’apartat “Contacteu amb nosaltres”). La informació sobre el tractament que fa el responsable de les dades personals que recull constarà en el formulari mateix.
 • Correus electrònics: Les adreces de correu electrònic establertes en el lloc web de LLET ATO seran considerades com a possibles mitjans per recollir dades personals. La informació sobre el tractament que fa el responsable de les dades personals que recapta a través del correu electrònic està disponible a: Deure d’informació de correus electrònics.
 • Galetes: LLET ATO pot utilitzar galetes tècniques i analítiques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al bon funcionament i visualització d’aquest lloc web, així com per dur a terme anàlisis i mesuraments. La informació sobre el tractament que fa el responsable de les dades personals que recapta a través del correu electrònic està disponible a: Política de galetes.

Les dades sol·licitades en els formularis disponibles al lloc web són amb caràcter general obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. En la utilització d’altres mitjans per a la remissió de dades a LLET ATO, la persona usuària haurà d’aportar únicament aquella informació que es necessiti en cada cas.

En aquest sentit, la persona usuària assumirà les possibles responsabilitats derivades de les dades excessives o inadequades que, voluntàriament, decideixi facilitar a LLET ATO a través dels mitjans de recollida de dades establerts. A més, es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals facilitades. En cas que es produís cap modificació en les dades de la persona usuària, els canvis s’hauran de comunicar a LLET ATO per tal de mantenir-les actualitzades.

 1. Limitacions en el tractament

LLET ATO no autoritza els menors de 14 anys a facilitar les dades personals a través dels mitjans habilitats en aquest lloc web (emplenament dels formularis web habilitats per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant l’enviament de correus electrònics). Per tant, les persones que facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment que són majors de 14 anys i LLET ATO queda eximida de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

En aquells casos en què els serveis oferts per LLET ATO estiguin destinats a menors de 14 anys s’habilitaran els mitjans per demanar l’autorització dels pares o tutors legals del/la menor.

 1. Destinataris

Les dades facilitades es podran comunicar a les societats filials i participades del grup per motius de gestió i motius administratius, amb l’interès legítim com a base de la comunicació.

Per regla general, no estan previstes comunicacions de dades a tercers ni transferències a tercers països o organitzacions internacionals, excepte per al compliment d’alguna obligació legal o a petició d’algun organisme públic o pels jutjats o tribunals.

Podeu obtenir més informació sobre això en cadascun dels formularis o mitjans a través dels quals es recullen les dades de caràcter personal.

 1. Termini de conservació

LLET ATO conserva les vostres dades personals durant el temps imprescindible i necessari per a cada finalitat del tractament, sense perjudici que pugueu revocar el consentiment en qualsevol moment. El termini de conservació, generalment, vindrà donat pel compliment d’una obligació legal que pugui donar-se en cadascun dels tractaments o per a l’exercici de possibles reclamacions per part de les persones usuàries.

 1. Mesures de seguretat

LLET ATO ha implantat un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació que cobreix els aspectes relacionats amb tots els àmbits de la nostra empresa en els quals tractem o hi ha la possibilitat de tractar dades de caràcter personal. D’aquesta manera, el nostre Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació abasta: polítiques de seguretat; organització de la seguretat; seguretat relativa a Recursos Humans; gestió d’actius; control d’accés; criptografia; seguretat física i de l’entorn; seguretat de les operacions; seguretat de les comunicacions; adquisició, desenvolupament i manteniment; relació amb proveïdors; gestió d’incidents de seguretat de la informació; gestió de la continuïtat del negoci i compliment legal.

 1. Drets

Els drets de les persones afectades són:

 • Obtenir confirmació sobre si LLET ATO està tractant les vostres dades personals.
 • Accedir a les vostres dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.
 • Sol·licitar en determinades circumstàncies:
 • La limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas només seran conservades per LLET ATO per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • L’oposició al tractament de les vostres dades, en aquest cas, LLET ATO, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. S’inclou el tractament de les vostres dades per decisions individuals automatitzades.
 • La portabilitat de les dades perquè siguin facilitades a la persona afectada o transmeses a un altre responsable, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Així mateix, quan el tractament de les dades estigui basat en el consentiment teniu dret a revocar-lo en els termes i condicions establerts en la vigent normativa de protecció de dades.

Les persones afectades podran exercir els drets davant de LLET ATO, carrer Balmes 351, CP: 08006, Barcelona, indicant a l’assumpte: Ref. Protecció de Dades o a través de l’adreça de correu: comiteseguridad@capsafood.com.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb adreça: C/Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid (Madrid) – Seu electrònica: sedeagpd.gob.es. No obstant això, en primera instància, podreu posar-vos en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades de LLET ATO: comiteseguridad@capsafood.com.

Actualitzat el 06/05/2021